Magyar Hagyományos Kemping Klub
Székhely: 1108. Budapest. Újhegyi út 7.
Postacím: 4024 Debrecen Wesselényi u 43 fszt. 1
e-mail cím: mhkk@mhkk.hu
webcím: www.mhkk.hu

Közgyűlési Jegyzőkönyv

Készült: 2023.11.10-én a Cserkeszőlői Fürdő és Thermal Camping Jurta területén az MHKK Közgyűlésén
Jelen voltak: Az MHKK tagjai a mellékelt jelenléti ív /névjegyzék/ szerint.
Napirendi pontok:
1. A Közgyűlés lebonyolítását szervező tisztségviselők megválasztása
2. Elnöki beszámoló a 2022. évről.
3. Pénzügyi beszámoló 2022. évről
4. Az Felügyelő Bizottság beszámolója
5. A 2024. évi programok rövid előzetes ismertetése
6. 2024. évi tagdíj megbeszélése
7. A nem fizető tagok törlésével kapcsolatos alapszabály módosítása
8. Horváth Tibor lemondása miatt, Felügyelő Bizottsági tag választás
9. Egyéb témák a tagság felvetése szerint.

A Közgyűlés 9:00-kor kezdődött el.
Az Elnök úr köszöntötte a megjelenteket, majd tájékoztatta a tagságot, hogy a nyilvántartásban szereplő tagok száma 2530 fő. Ebből a szavazásra jogosultak, vagyis az aktív tagok száma 1122 fő, amelyből 80 fő jelent meg. Mivel nem volt meg a taglétszám 50 %-a + 1 fő, azért a kezdés 9:30 órára lett elhalasztva.

1. Napirendi pont

A 9:30 órakor kezdődő Közgyűlésen Erdei János elnök úr ismét köszöntötte a Közgyűlés résztvevőit.
Az ülés a tisztségviselők megválasztásával kezdődött:
– a napirendi pontok levezetésére javasolta Sívóné Cseh Katalint;
Javaslatát a tagság egyhangúlag fogadta el.
– a jegyzőkönyv vezetésére felkérte Katona Júliát;
Javaslatát a tagság egyhangúlag fogadta el.
– a jegyzőkönyv hitelesítésre felkérte Jankura Jánosnét és Mozsolics Sándornét;
Javaslatát a tagság egyhangúlag fogadta el.

2. Napirendi pont

Az Elnök úr először megköszönte az elnök-helyettesek munkáját, a tagságnak a találkozókon való aktív részvételét és a programok lebonyolításához nyújtott sok segítséget. Ez után felsorolta a 2022. évben megtartott 20 találkozó helyszíneit, a programokat és a résztvevők számát.
Ezeken a találkozókon összesen 1655 fő vett részt.
Megköszönte találkozók szervezésével és lebonyolításával kapcsolatban az elnökhelyettesek munkáját, a közös étkezések ízletes ételkészítését Burián Gábornak és Tóth Csabának, az év találkozóiról készített összefoglaló videó előállítását Herling Józsefnek.
Elmondta még, hogy 2022-ben a taglétszám 460 új taggal bővült.

A napirendi ponthoz hozzászólt Erdős Sándor. Külön köszönetét fejezte ki Burian Helena elnökhelyettes asszonynak a találkozók aktív és színvonalas szervezéséért, és a klubunk Európai Szervezetbe való beválasztásával kapcsolatos tevékenységéért.

A beszámoló elfogadásáról a tagság kézfeltartással szavazott. A tagság egy tartózkodás mellett elfogadta az Elnök úr beszámolóját.

3. Napirendi pont

A Pénzügyi beszámolót is az Elnök úr ismertette. Részletesen beszámolt a 2022. év pénzügyi bevételeiről és a klub pénzügyi kiadásairól, majd megállapította, hogy a klub pénzügyi helyzete stabil. Továbbra is marad az eddigi személyenkénti éves tagdíj. A kiadás és bevétel dokumentumai a helyszínen megtekinthetők voltak.

A 2022. évi pénzügyi beszámolót elfogadásáról a tagság kézfeltartással szavazott. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

4. Napirendi pont

Az Ellenőrző Bizottság beszámolóját Mozsolits Sándor, a bizottság elnöke ismertette. Elmondta, hogy az év folyamán többször is ellenőrizték a nyilvántartásokban szereplő adatokat, és azokat rendben találták. A beszámolóban ismertetett számok valósak.
Megköszönte Horváth Tibor Felügyelő Bizottsági tag eddigi munkáját, aki egészségi állapotának romlása miatt kérte a felmentését.

A Felügyelő Bizottság beszámolójának elfogadásáról a tagság kézfeltartással szavazott. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

5. Napirendi pont

Az Elnök úr elmondta, hogy a jövő évi program előkészítés alatt áll. Bonyolítja a helyzetet, hogy a kempingek árat emelnek, vagy az ár még kialakítás alatt áll. Várhatóan azért szilveszterre elkészül a nyomdai változat, de a klub web lapján is láthatók lesznek a programok.

Burian Gábor hozzászólásában elmondta, hogy a 2024. évben Magyarország rendezi meg a Dahlia Rallyt. Kérte, hogy aki tud jelenjen meg ott, és lehetőség szerint a technikai feladatokban is vegyen részt.

A 2024. évi program előzetes tájékoztatójáról a tagság kézfeltartással szavazott. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

6. Napirendi pont

A 2024. évi tagdíj tervezetet az Elnök úr ismertette. Javasolta, hogy a jelenlegi 3000 Ft/ fő/év helyett 4000 Ft/fő/év/ díjat fogadjon el a tagság. Ez a megemelt tagdíjat a tagok május 31-ig váltsák ki, hogy a kempingekben a tagsággal kapcsolatos kedvezményt érvényesíteni tudják.

Több felvetés hangzott el a tagok részéről, hogy lehessen on-line kártyát kapni, azonban az ezt követő vita során egyértelművé vált, hogy a kapcsolódó adminisztrációs nehézségek miatt, ez a kezdeményezés jelenleg nem kivitelezhető.

A tagdíj emelést a tagság kézfeltartással megszavazta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

7. Napirendi pont

A nem fizető tagok törlésével kapcsolatos előterjesztést az Elnök úr ismertette. Tájékoztatta a tagságot, hogy a nyilvántartásban szereplők csaknem a fele nem fizető tag, akik feleslegesen terhelik a nyilvántartást. Ha valaki egy-két év szünet után ismét tag kíván lenni, új tagként kerül be a nyilvántartásba. Ezzel hátránya a tagnak nem lesz, viszont a nyilvántartás kezelhetőbbé válik.

A nem fizető tagok törlésével kapcsolatos előterjesztést a tagság kézfeltartással megszavazta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

8. Napirendi pont

Az Elnök úr bejelentette, hogy Horváth Tibor egészségi állapota miatt kérte felmentését a Felügyelő Bizottsági tagsága alól. A felmentés jóváhagyásával, javaslatot tett Tamás András megválasztására.

A javaslatot a tagság kézfeltartással megszavazta. Ellenszavazat, tartózkodás nem volt.

9. Napirendi pont

Egyéb kérdések, felvetések témakörben az alábbiak hangzottak el:

9.1 Turcsány Ferencné kifogásolta, hogy amikor jelentkeztek Kiskunmajsára a Farsangi rendezvényre, a jelentkezésüket nem fogadták el.
Burian Helena elnökhelyettes asszony válaszolt: A helyiség mérete miatt a létszám korlátozott volt. Szerepelt is a felhívásban, hogy időben kell jelentkezni. Ettől függetlenül, a kempingbe lehetett menni, csak a rendezvényre már nem.

9.2 Nagy Sándor kifogásolta, hogy a Felügyelő Bizottsági beszámolóban az szerepelt, hogy mindent rendben találtak, ugyanakkor látható, tapasztalható, hogy a Tóth Csabáné elnökhelyettes asszony nem vesz részt a klub munkájában, nem szervez rendezvényeket, és most sincs itt a Közgyűlésen. Javasolja, hogy a Közgyűlés függessze fel a tisztségéből.

Több hozzászólás megerősítette ezt a felvetést.

Elnök úr megjegyezte, hogy ő nem függesztheti fel, de a Közgyűlés igen.
Vita volt az, azonnali, felmentés, vagy az előzetes értesítés, és az arra való reagálás kivárása lehetőségek között.
Burian Gábor is megerősítette, hogy az Elnök úr nem mentheti fel, de a Közgyűlés dönthet. Ehhez fel kell venni a napirendek közé.

A levezető elnök, Sívóné Cseh Katalin szavazásra tette fel a kérdést:
A Közgyűlés felmenti Tóth Csabánét az elnökhelyettesi pozíciójából?

A Közgyűlés 8 tartózkodás mellett elfogadta Tóth Csabáné elnökhelyettes felmentésének napirendi pontba való felvételét.

Szavazás következett.

Először arra szavaztunk, hogy a visszahívás megtörténjen-e.

A Közgyűlés az azonnali visszahívást 6 tartózkodás mellett elfogadta.

A megüresedett tisztségre Erdős Sándor javasolta Sívóné Cseh Katalint.

Sívóné Cseh Katalin a jelölést elfogadta szeptemberig, amíg a klub tisztségviselőit újra választják.

Másodszor arra szavaztunk, hogy Sívóné Cseh Katalin szeptemberig legyen-e a klub elnökhelyettese.

A Közgyűlés Sívóné Cseh Katalint egyhangú szavazással a klub elnökhelyettesének választotta.

Sívóné Cseh Katalin megköszönte a tagság bizalmát.

9.3 Burian Gábor felvetette, hogy a jelentkezési határidőket a tagság egy része nagyon lazán kezeli. Ha valaki jelentkezett, és nem tud részt venni a találkozón, az időben mondja le. Ez, már évek óta probléma, de sajnos nem akar működni.

9.4 Felvetés hangzott el az MHKK facebook admin jogának kezelésével kapcsolatban, ugyanis az a Tóth család kezelésében van.

Burian Helena elnökhelyettes asszony megjegyezte, hogy amennyiben nem adják át ezt a
jogot, akkor új néven kell Facebook oldalt nyitni.

9.5 Erdős Sándor kifogásolta, hogy jellemzően csak az alföldön van klubrendezvény. Kéri,
hogy a Dunántúlon is legyen rendezvény.

9.6 Keresturi Elvira megköszönte az Elnökség munkáját. Jól érezték magukat a klub
rendezvényein és ezt köszönik szépen.

Mivel hozzászólás, kérdés, megjegyzés a továbbiakban nem volt, így a levezető elnök a Közgyűlést

11:00 órakor lezárta.

                                                 Kmf.

………………..                                   ………………………..
Erdei János                                             Sívóné Cseh Katalin
MHKK elnök                                            levezető elnök

                       …………………………
                            Katona Júlia
                     jegyzőkönyvvezető

Okirati tanúk:

…………………………..                                   ……………………….
Mozsolitsné Orsányi Mária                                 Jankura Jánosné

Készült : 2 pld. 5. oldal
Kapja: 1 pld. Fővárosi Bíróság
1 pld. MHKK irattár

Melléklet: Jelenléti ív 4. oldal
Közgyűlési Beszámoló 2022. -évről

 

 

 

 

MHKK

Elnök:
Erdei János
Tel: +3630/9434770
E-mail: gazmester49@gmail.com
Elnökhelyettesek:
Burian Helena
Tel: +36/20/4687001
E-mail: hhelen@atlas.sk

Sívóné Cseh Katalin
Tel: +36 /70/ 222-3221
       +36/30/ 395-5365
E-mail:pcsehkati@gmail.com

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felügyelőbizottság

Elnöke:
Mozsolits Sándor
Tagok:
Szabó Csaba
Tamás András

 

 

 

 

 

 

Elérhetőségek

Postacím:
MHKK 4024 Debrecen Wesselényi u 43 fszt. 1
Székhely:
1108 Bp. Újhegyi út 7.

A Magyar Hagyományos Kemping Klub az alábbi elérhetőségeken fogadja az érdeklődéseket...

Központi E-mail cím: mhkk@mhkk.hu

 

 

 

 

 

Adó 1%

Adományok és adó 1% felajánláshoz
Adó számunk: 18261657-1-42

Bankszámla számunk:
OTP Bank 11714013-20003256
További infó itt

 

 

 

 

Tárhelyszolgáltató: TeraHost Kft. | 2220 Vecsés, Kinizsi utca 73. | +36 30 690 9394 | info@teratarhely.hu | teratarhely.hu
Weboldalkészítés: Debreceni weboldal készítő szakember